Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok Pinia pharmaceutical CZ s.r.o., vychádza z Občianskeho zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „tovar“), u ktorého sú uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady (ďalej len „reklamácia“).
V prípade reklamácie uplatnenej kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľ sa jeho práva zo zodpovednosti za vady riadia platným a účinným Obchodným zákonníkom a predávajúci je oprávnený na takéhoto kupujúceho primerane aplikovať reklamačný poriadok. 
Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok, resp. uzatvorenej zmluvy. S jeho obsahom sa môže kupujúce oboznámiť ešte pred vlastným odoslaním objednávky a je na neho dostatočným spôsobom upozornený.

Prevzatie tovaru

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je povinný skontrolovať zásielku, či nie je nijako viditeľne poškodená alebo zničená. Pokiaľ je zásielka zničená, neprevezme zásielku a neodkladne kontaktuje internetový obchod www.piniapharma.sk. Pokiaľ zistí akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom, je povinný ihneď informovať internetový obchod www.piniapharma.sk, pokiaľ tak neurobí, vystavuje sa nebezpečiu, že neskoršia prípadná reklamácia nebude uznaná.
Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľ je doporučené, aby pri dodaní tovaru prekontroloval, či nie je zásielka zvonku poškodená a či je kompletná. V prípade dodania poškodenej zásielky, ktorá  môže byť predpokladom poškodenia aj samotného dodaného tovaru, nemusí takúto zásielku preberať. Rovnako nemusí preberať nekompletnú zásielku. Do prepravných dokladov by potom mal uviesť, že dodanie poškodenej či nekompletnej zásielky bolo dôvodom jeho neprevzatia. Vo vlastnom záujme o tom súčasne informuje dodávateľa, aby ten mohol nedostatok doručenej zásielky okamžite napraviť v čo najkratšom čase. Kupujúci má možnosť všetky svoje výhrady k doručenej zásielke uviesť do prepravných dokladov alebo ich iným vhodným spôsobom preukázateľne oznámiť dodávateľovi. Pokiaľ tak urobí, výrazne tým uľahčuje vybavenie prípadnej neskoršej reklamácie zásielky, ktorá bola poškodená dopravou alebo nebola kompletná.
Pri uplatňovaní reklamácie dodajte reklamovanú vec kompletnú, vrátane jej príslušenstva, ktoré môže byť dôvodom reklamovanej vady, najlepšie so sprievodnou dokumentáciou a najlepšie v pôvodnom obale. V prípade, že už pôvodným obalom nedisponujete, tovar vhodne zabaľte tak, aby nemohlo prísť k jeho poškodeniu pri preprave. Reklamovaný tovar doporučujeme poistiť pre prípad jeho straty pri preprave. Reklamáciu môžete uplatniť prostredníctvom e-mailu na adrese info@piniapharma.sk alebo na adrese dodávateľa.
Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť si u predávajúceho nutné náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s uplatňovaním jeho práv zo zodpovednosti za vady. V prípade oprávnenej reklamácie má zákazník právo na náhradu poštovného v nutnej výške. V prípade neoprávnenej reklamácie nemá spotrebiteľ nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavovaním reklamácie a súčasne ani predajca nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane (pokiaľ sa zo strany spotrebiteľa nejednalo napr. o opakovanú bezdôvodnú reklamáciu, u ktorej sa dá predpokladať, že sa z jeho strany jednalo o zneužitie práv).

Vybavovanie reklamácií

Pinia pharmaceutical CZ s.r.o.
Augustinova 2085/29
Praha 4 148 00
Tel.č./fax : +421 948 247 457   

e-mail:  info@piniapharma.sk


K reklamácii nebude prijatý najmä tovar:

  • poškodený živlom ako je voda, oheň, blesk alebo iný elektrický výboj a pod.
  • s uplynutou záručnou lehotou v deň uplatnenia reklamácie
  • mechanicky poškodený (roztrhaný, prepálený, prerezaný atď.) – pokiaľ toto poškodenie nevzniklo v dôsledku vady veci, za ktorú zodpovedá predávajúci
  • poškodený nesprávnym použitím v rozpore s návodom na použitie alebo bežnými zásadami používania daného tovaru
  • tovar poškodený neodborným servisným zásahom

Ako správne zásielku reklamovať

Pripravte si prosím daňový doklad, ktorý Vám bol doručený spolu s tovarom (alebo iné doklady preukazujúce uzatvorenie kúpnej zmluvy).

Zabaľte poškodený tovar najlepšie do pôvodného obalu alebo ho inak dôkladne zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave a nezabudnite priložiť kópiu doručenky alebo iného dokladu o tom, kedy Vám bol tovar dodaný, ďalej potom podrobný popis vady výrobku.

Vadný tovar spolu s dokladom o kúpe a popisom závady vložte najlepšie do kartónovej krabice. Do horného ľavého rohu nezabudnite uviesť Vašu spiatočnú adresu.

Zásielku doporučujeme poistiť.

Takto pripravenú zásielku prosím pošlite doporučene na adresu: Pinia pharmaceutical CZ s.r.o., Augustinova 2085/29, 148 00 Praha 4

Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení problému. Rovnako aj o výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol.  

V prípade dodania poškodenej zásielky ju doporučujeme nepreberať. Pokiaľ sa tak napriek tomu rozhodnete, požiadajte poštového doručovateľa o spísanie protokolu o dodaní poškodenej zásielky. V prípade následného zistenia poškodenia tovaru prepravou nás okamžite kontaktujte za účelom čo najrýchlejšieho riešenia vzniknutej situácie. Pamätajte si prosím, že v týchto prípadoch Vaša čo najrýchlejšia reakcia, podstatne zvyšuje úspešnosť reklamácie tovaru, ktoré bolo poškodené prepravou.

www.piniapharma.sk rozhodne o Vašej reklamácií do 3 pracovných dní, v zložitejších prípadoch do 5 pracovných dní, pričom sa do tejto lehoty nezapočítava čas potrebný pre odborné posúdenie reklamovanej vady. Najneskoršie bude reklamácia vybavená (vrátane odstránenia vady) do 30 dní. Túto lehotu možno po dohode so spotrebiteľom predĺžiť. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by sa jednalo o vadu, ktorá sa nedá odstrániť.
Predávajúci je povinný spotrebiteľovi vydať písomné potvrdenie o tom, kedy si spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký je spôsob vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby poverené vykonaním opravy. 

Prajeme Vám príjemné nakupovanie v našom internetovom obchode!