Obchodné podmienky

obchodnej spoločnosti
Pinia pharmaceutical CZ s.r.o.
so sídlom: Augustinova 2085/29, 148 00 Praha 4
identifikačné číslo: 026 47 257
 

1. Úvodné ustanovenia

1.1.  Tieto obchodné podmienky (ďalej „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti Pinia pharmaceutical CZ s.r.o. (ďalej len „predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou či právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.piniapharma.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2.  Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese www.piniapharma.sk (ďalej len webová stránka) a ďalšie súvisiace právne vzťahy. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti. 

1.3.  Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve, pričom odlišné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami v obchodných podmienkach.

1.4.  Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

1.5.  Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli počas doby účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. Užívateľský účet

2.1.  Na základe registrácie kupujúceho môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci uskutočňovať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). Webové rozhranie obchodu umožňuje uskutočňovať objednávanie tovaru aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2.  Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri ich akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
2.3.  Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný  zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

2.4.  Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.5.  Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, kedy kupujúci svoj užívateľský účet nevyužíva, alebo v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6.  Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, poprípade nevyhnutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1.  Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného k predaju, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, počas ktorej sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestneného na webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

3.2.  Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené na webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.3.  Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

3.3.1. objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
3.3.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
3.3.3. nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

3.4.  Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zistiť a opraviť chyby, ktoré prípadne vznikli pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci následne po prijatí objednávky toto prijatie potvrdí kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho, ktorú uviedol v užívateľskom rozhraní alebo objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).  

3.5.  Predávajúci je v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) oprávnený požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napr. písomne alebo telefonicky). 

3.6.  Tovar, ktorý je ponúkaný predávajúcim, môže predávajúci dodať v ľubovoľnom farebnom prevedení, s čím kupujúci súhlasí.

3.7.  Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky, o čom predávajúci kupujúceho informuje zaslaním akceptačného emailu a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho, ktorú zadal v objednávke.

3.8.  Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré už predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu.

3.9.  Pri uzatváraní kúpnej zmluvy kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku. Náklady  ktoré vznikli kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

4. Platobné podmienky a cena tovaru   

4.1.  Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru na základe kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:

4.1.1. v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke

 

4.2.  Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s dodaním tovaru, a to vo vopred dohodnutej výške.

4.3.  V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

4.4.  Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, ak zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.5), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

4.5.  Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.6.  Pokiaľ to je v obchodnom styku obvyklé alebo je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb uskutočnených na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci není platcom DPH. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy 

5.1.  Kupujúci berie na vedomie, že od zmluvy nie je možné odstúpiť ak ide o dodávku tovaru upraveného na prianie kupujúceho, či na tovar objednaný špeciálne na výslovné prianie kupujúceho, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchle skaze, opotrebeniu alebo zastaraniu.

5.2.  Pokiaľ sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1. alebo o iný prípad, kedy sa nedá od zmluvy odstúpiť, má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do tridsiatich (30) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené do tridsiatich (30) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci okrem iného zaslať aj na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@piniapharma.sk.

5.3.  V prípade odstúpenia od zmluvy na základe čl. 5.2. obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do piatich (5) pracovných dní od dátumu odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný a pokiaľ je to možné v pôvodnom obale.

5.4.  V lehote pätnástich (15) dní od vrátenia tovaru kupujúcim na základe čl. 5.3. obchodných podmienok, je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, a to za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný.

5.5.  V prípade odstúpenia od zmluvy na základe čl. 5.2  obchodných podmienok vráti predávajúci plnenie poskytnuté kupujúcim do desiatich (10) dní od skončenia lehoty na preskúmanie tovaru (čl. 5.4), najneskoršie však do tridsiatich (30) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim.

5.6.  Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ bude tovar vrátený kupujúcim poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutej. Nárok na náhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.7.  Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.8.  Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde zo strany spotrebiteľa k odstúpeniu od kúpnej zmluvy, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu aj poskytnutý darček.

6. Preprava a dodanie tovaru

6.1.  Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, ak je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadaviek kupujúceho, znáša kupujúci prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2.  Ak je predávajúci podľa dohody s kupujúcim alebo podľa povahy veci povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci je povinný prevziať tento tovar pri dodaní. Ak kupujúci tovar neprevezme pri dodaní, je predávajúci oprávnený od kupujúceho požadovať náhradu nákladov za uskladnenie alebo je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

 6.3.  V prípade, že je z nejakých dôvodov na strane kupujúceho nutné doručovať tovar opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4.  Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru od prepravcu skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar bol neporušený.

6.5.  Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

7. Zodpovednosť za vady, záruka  

7.1.  Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanovením §619 a nasl. Občianskeho zákonníka).

7.2.  Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za skutočnosť, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou a najmä, že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti požadované zmluvou, popisované predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom, alebo očakávané na základe nimi vykonávanej reklamy, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takéhoto druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

7.3.  V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu uviedol vec do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Pokiaľ takýto postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To však neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou spôsobil sám. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich (6) mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

7.4.  Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

7.5.  Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci u predávajúceho najmä na adrese Pinia pharmaceutical CZ s.r.o., Augustinova 2085/29, 148 00 Praha 4, alebo elektronickou poštou na adrese info@piniapharma.sk.  Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci prevzal reklamovaný tovar od kupujúceho.

8. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

8.1.  Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2.  Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

8.3.  Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnym kódexom správania sa v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.

8.4.  Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s jej určením.

9. Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení

9.1.  Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou je upravená zákonom č. 428/2002 Z.z., O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

9.2.  Kupujúci súhlasí so spracovávaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, akademický titul, adresa bydliska, doručovacia adresa, IČO, DIČ, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a informácie o vykonaných nákupoch kupujúceho (ďalej všetko spoločne len ako „osobné údaje“).

9.3.  Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, na účely vedenia užívateľského účtu a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu.

9.4.  Kupujúci berie na vedomie, že je povinný správne a pravdivo uvádzať svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

9.5.  Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje kupujúceho bez jeho predchádzajúceho súhlasu odovzdávané tretím osobám.

9.6.  Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

9.7.  Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

9.8.  V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl.9) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného alebo osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

9.8.1.  požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie
9.8.2.  požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.
Môže sa jednať najmä o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety uznaná za oprávnenú, predávajúci alebo spracovateľ okamžite odstráni daný stav. Pokiaľ predávajúci alebo spracovateľ nevyhovie žiadosti kupujúceho, má tento právo obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.   

9.9.  Pokiaľ kupujúci požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Za poskytnutie informácií podľa predchádzajúcej vety má predávajúci právo požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady potrebné na poskytnutie informácie.

9.10.  Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho, ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

10. Doručovanie

10.1.  Pokiaľ nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej strane doručená písomne, a to buď elektronickou poštou alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb. Adresa kupujúceho na doručovanie je adresa elektronickej pošty ktorú kupujúci uviedol v jeho užívateľskom účte.  

11. Záverečné ustanovenia

11.1.  Pokiaľ právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, strany sa týmto dojednávajú, že sa vzťah riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.2.  Na predaj tovaru je predávajúci oprávnený na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povoľovaniu. Kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.
11.3.  Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a dodatky kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

11.4.  Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

11.5.  Kontaktné údaje predávajúceho: sídlo spoločnosti: Pinia pharmaceutical CZ s.r.o., Augustinova 2085/29, 148 00 Praha 4, IČO: 026 47 257, e-mail: info@piniapharma.sk, tel.+421948247457